Regulamin imprez stacjonarnych i plenerowych organizowanych przez Fundację Promocji Twórczości Amatorskiej „Cantica” w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

 

§1

Wewnętrzne zasady organizacji imprezy plenerowej i stacjonarnej.

 1. Za organizację imprezy odpowiadają przedstawiciele Fundacji wskazani przez Zarząd Fundacji.
 2. Obowiązkowe jest:
  1. noszenie maseczki lub przyłbicy przez wszystkich pracowników mających kontakt z publicznością;
  2. zdezynfekowanie dłoni przez publiczność - przy wejściu na teren imprezy zorganizowanie widocznego miejsca z płynem dezynfekującym;
  3. udostępnienie środków do dezynfekcji w szatniach i toaletach;
  4. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
  5. w miarę możliwości bezkontaktowa obsługa publiczności.


§2

Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.

 1. Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia - formularz stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Przeprowadzanie prób i działań artystycznych możliwe jest z dostosowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe.
 3. Obowiązkowa regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez wykonawców, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.

§3

Polityka informacyjna dla uczestników imprez.

 1. Obowiązkowe jest zbieranie danych osobowych – podpisanie oświadczenia przez uczestnika imprezy przed wejściem na imprezę - formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Dane powinny być przechowywane przez 2 tygodnie od dnia imprezy.
 3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 4. Regulamin należy umieścić w widocznym miejscu odbywania się imprezy, a także na stronie internetowej www.wchm.pl


§4

Zasady organizacji widowni.

 1. Maksymalna liczba widzów to 150 osób.
 2. Udział widzów w imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem:
  1. zakrywania ust i nosa;
  2. udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc, gdzie rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
 3. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
  1. uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
  2. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 4. Na terenie imprezy zaleca się rozmieszczenie środków do dezynfekcji oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.
 5. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
  1. wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk);
  2. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów;
  3. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy;
  4. w obiektach, gdzie jest to możliwe - podział publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych;
  5. w przypadku obiektów posiadających jedno wejście ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych grup osób; (czy na pewno chcemy ten zapis? Trudniejsze organizacyjnie)
  6. w przypadku obiektów posiadających więcej niż jedno wejście podział na możliwie największą ilość wejść.
 6. Rozejście się publiczności:
  1. sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie najpierw osób starszych;
  2. udostępnienie największej możliwej liczby wyjść;
  3. kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.
 7. Proponowane rozwiązania dla rozmieszczenia publiczności na imprezach:
  1. strefa widowni z miejscami do siedzenia - miejsca siedzące zajmowane co drugie siedzenie;
  2. strefa widowni stojąca - wprowadzenie oznaczeń poziomych, wydzielających odpowiednie strefy, umożliwiające zachowanie dystansu społecznego.
  3. Publiczność usytuowana w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych - min. 6 metrów.


§5

Zasady bezpieczeństwa na terenie imprezy.

 1. Obowiązkowe wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy,
 2. Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać:
  1. środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy z uwzględnieniem potrzeb osób
   z niepełnosprawnością;
  2. udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja przedsięwzięcia tak, aby móc zachować wymagany dystans;
  3. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
  4. udostępnienie wyłącznie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe;
  5. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość);
  6. sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę. Zaleca się zapewnienie w miarę możliwości bezdotykowego otwierania drzwi; nie zaleca się używania nadmuchowych suszarek do rąk; zaleca się wyłączenie z użytkowania co drugiego pisuaru, jeśli nie są one umieszczone w odległości umożliwiającej zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego oraz taka organizacja korzystania z toalet, aby ułatwić zachowanie dystansu.


§6

Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.

 1. Obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
 2. Zwiększenie liczby dostępnych toalet i umywalek z dostępem do wody, mydła i środków do dezynfekcji,.
 3. Pracownicy obsługujący daną imprezę są zobowiązani do możliwie jak najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i dezynfekcji toalet.
 4. Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).


§7

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi imprezy.

 1. Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej „Cantica” ma obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 2. Należy stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.